Australian White Ibis

Scientific Name: 

Threskiornis molucca

Australian White Ibis